Ebike Karpacz – wypożyczalnia rowerów

Regulamin

umowa wypożyczenia roweru elektrycznego

Zapoznaj się z nią, wydrukuj i podpisz przed wypożyczeniem. Możesz to także zrobić u nas. 

REGULAMin

Regulamin określa warunki korzystania, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z rowerów będących własnością firmy Pokoje Gościnne Paweł Skowronek z siedzibą ul. Skośna 3A, 58-540 Karpacz, NIP 6112417211, zwanej dalej Wypożyczalnią.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych i akcesoriów rowerowych prowadzona jest przez Pawła Skowronka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pokoje Gościnne Paweł Skowronek z siedzibą przy ul. Skośna 3A, 58-540 Karpacz(zwaną dalej również „Wypożyczalnią” lub „Maya Bike”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sprzętu Wypożyczalni.
 3. Osoba wypożyczająca sprzęt od Wypożyczalni czyli Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę cywilnoprawną, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin. Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która zaakceptuje podpisem niniejszy Regulamin.

PROCEDURA REZERWACJI

 1. Rezerwacja może być dokonana telefonicznie lub online, poprzez formularz rezerwacyjny, zamieszczony na stronie internetowej Wypożyczalni, lub na miejscu.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji na podany adres mailowy Klienta, przesłana zostanie oferta, zawierająca potwierdzenie możliwości realizacji usług w określonym w formularzu rezerwacyjnym terminie i zakresie, numer rezerwacji, ceny za usługi wskazane w formularzu, jak również numer rachunku bankowego do wpłaty kaucji wraz z podaniem wysokości kwoty kaucji.
 3. Klient akceptuje warunki oferty poprzez dokonanie wpłaty kaucji na podany w ofercie numer rachunku bankowego. W tytule przelewu kaucji podać należy numer rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji, kaucja musi być wpłacona (wraz z przesłaniem potwierdzenia wpłaty) w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest później niż 7 dni przed dniem wypożyczenia sprzętu i wyposażenia, płatność i wysłanie potwierdzenia przelewu kaucji musi nastąpić tego samego dnia.
 4. Brak wpłaty kaucji w podanym terminie i kwocie upoważnia Wypożyczającego do anulowania rezerwacji i uznania jej dokonania za niebyłe.
 5. Opłata za wypożyczenie Sprzętu oraz kaucja gwarancyjna pobierana jest z góry (najpóźniej w momencie odbioru Sprzętu), zgodnie z udostępnionym cennikiem w wypożyczalni oraz na stronie internetowej Wypożyczalni.
 6. Zmiany w zakresie rezerwacji wymagają uzgodnienia i potwierdzenia mailowego pomiędzy Klientem a Wypożyczalnią.
 7. Klient ma prawo zrezygnować z rezerwacji bez ponoszenia żadnych kosztów w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem umowy wypożyczenia, po zgłoszeniu tego faktu i potwierdzeniu mailowym pomiędzy Klientem a Wypożyczalnią. Wówczas kaucja podlega zwrotowi w 100%. Rezygnacja z rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty zawarcia umowy stanowi przesłankę do zatrzymanie kaucji w całości przez Wypożyczalnię tytułem kosztów niewykorzystanych świadczeń zamówionych przez Klienta.
 8. Jeżeli Wypożyczalnia z przyczyn niezależnych od Klienta nie jest w stanie dopełnić warunków rezerwacji i anuluje rezerwację, zwraca Klientowi pobraną kaucję w pełnej wysokości.
 9. Wypożyczalnia nie dokonuje zwrotu kosztów wypożyczenia sprzętu, jeżeli Klient z przyczyn leżących po stronie Klienta lub wynikających z jego woli lub w wyniku działania siły wyższej nie wykorzystał w całości czasu wypożyczenia sprzętu.

ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

 1. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających rowery nie będą wypożyczane.
 2. Aby wypożyczyć rower należy: przedstawić dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem, być osobą pełnoletnią, podpisać umowę na wypożyczenie roweru akceptując warunki przedstawione w regulaminie wypożyczalni, wpłacić kaucję na pokrycie szkód związanych z użytkowaniem roweru, wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
 3. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden rower wraz z dodatkowym wyposażeniem (zapięcie antykradzieżowe, kask, ładowarka do roweru). Wyjątek stanowi rower dziecięcy, który może być dodany do roweru dorosłego, bądź wypożyczony według w/w zasad dla dziecka przez dorosłego. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów mogą dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości sprzętu (tzw. depozyt), który ustala wypożyczalnia.
 4. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 5. Wypożyczany rower jest czysty i sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 6. Klient jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower i ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 7. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, użytkujące wypożyczony sprzęt w okresie trwania umowy wypożyczenia, ponosi Klient, podpisujący umowę wypożyczenia.
 8. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości oraz wykorzystania go w bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem sposób.
 9. Klient jest zobowiązany do dbałości o wypożyczony sprzęt, w szczególności: a) pozostawianie wypożyczonego sprzętu pod odpowiednim nadzorem, z zabezpieczeniem i w bezpiecznych miejscach. b) stosowania przy rowerze udostępnionej przez Wypożyczającego blokady przeciw kradzieżowej. c) dbałości o oczyszczenie i wysuszenie wypożyczonego sprzętu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub jazdy przez trudny teren.
 10. Klient oraz pozostałe osoby użytkujące wypożyczony sprzęt są odpowiedzialne za wszelkie zdarzenia spowodowane użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, w tym za zdarzenia wynikłe z naruszenia przepisów obowiązującego prawa przy korzystaniu z wypożyczonego sprzętu.
 11. Klient zawierając umowę wypożyczenia oświadcza, że będzie użytkował wypożyczony sprzęt zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ruchu drogowego, oraz z zachowaniem należytej dbałości o wypożyczone elementy.
 12. Koszty kradzieży, zagubienia, utraty, zniszczenia, przywłaszczenia, uszkodzenia sprzętu objętego przedmiotem umowy w trakcie trwania umowy wypożyczenia pokrywa Klient.
 13. W przypadku, gdy przy odbiorze stwierdzi się niekompletność, uszkodzenie sprzętu, jego poważne zabrudzenie lub inne wady wpływające na obniżenie jego wartości rynkowej, Wypożyczalnia ma prawo potrącić z kaucji koszty naprawy, wymiany, czyszczenia sprzętu, po cenach serwisanta. Wartość wymiany, naprawy potrącana jest z kaucji, a za usługę Klient otrzymuje fakturę. Jeżeli koszt napraw, wymiany sprzętu przekracza wartość kaucji, Wypożyczalnia ma prawo do roszczenia wobec Klienta z tytułu rekompensaty na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 14. Wypożyczalnia zwraca kaucję Klientowi, chyba że zaistnieją przesłanki do potrącenia części kaucji z tytułu zdarzeń. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonano płatności, a przy jego braku (wpłata dokonana przekazem pocztowym) w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany w rezerwacji lub gotówką jeżeli wpłata została dokonana w takiej formie.
 15. W przypadku awarii sprzętu, wynikającej z uszkodzenia spowodowanego przez Klienta niewłaściwą eksploatacją, zaniedbaniem, Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wypożyczalnię.
 16. W przypadku kradzieży całości lub części sprzętu, objętego przedmiotem niniejszej umowy, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Wypożyczalni.
 17. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego Sprzętu w określonym umową terminie, braku zgłoszenia chęci przedłużenia czasu wypożyczenia i braku akceptacji przez Wypożyczalnię, taka sytuacja może zostać uznana za kradzież przez Klienta Sprzętu i Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu ochrony swoich praw, w tym do poinformowania organów ścigania.
 18. Zabronione jest korzystanie ze Sprzętu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; leków, które zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 19. Klient ma świadomość, że jeżdżenie na rowerze związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych mogą podlegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. Klient mimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 20. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).
 21. Sądem rozpatrującym ewentualne spory jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.
 22. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Sprzętu są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest wypożyczalnia rowerów elektrycznych Maya Bike, prowadzona w ramach działalności gospodarczej pod firmą Pokoje Gościnne Paweł Skowronek ul Skośna 3A, 58-540 Karpacz, NIP 6112417211.
 2. Dane osobowe udostępnione przez Klienta w formularzu rezerwacyjnym i umowie wypożyczenia przetwarzane są wyłącznie na potrzeby funkcjonowania wypożyczalni rowerów elektrycznych Maya Bike.
 3. Warunkiem wysłania zgłoszenia rezerwacji oraz zawarcia umowy wypożyczenia jest podanie w zgłoszeniu prawdziwych i poprawnych danych osobowych Klienta, wraz z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych do zgłoszenia i umowy jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny zawarcia umowy wypożyczenia.
 5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania lub korekty.
 6. Dane osobowe Klientów są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych.
Scroll to Top